Ue

46-380 Dobrodzień, (Rzędowice),
ul.Oleska 2

+48 691 464 848
[email protected]

Działanie 2.1.2 RPO WO 2014-2020 - Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Działanie 2.1.2 RPO WO 2014-2020 - Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Cel projektu: Wdrożenie TIK w przedsiębiorstwie Hurtownia Więcław-Wiśniewski s.c.

 

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wdroży system B2B, B2E oraz B2C. I tak w ramach projektu zostaną wdrożone systemy teleinformatyczne typu B2E: Moduł zarządzania usługami serwisowymi, Dedykowana platforma Wirtualnej Rzeczywistości Aplikacja mobilna dla serwisantów oraz system klasy ERP m.in. z modułem BI (Business Intelligence). Zostanie wdrożony system B2B do współpracy z klientami biznesowymi oraz B2C do współpracy z klientami indywidualnymi. Tym samym systemy zautomatyzują procesy sprzedaży, marketingu, finansowe oraz kadrowe.
W przedmiotowych systemach informatycznych zostaną wykorzystane technologie chmury obliczeniowej, mobilnego dostępu, otwartego API oraz nastąpi automatyczny przepływ pracy tzw. workflow. Bezpośrednimi produktami realizowanego projektu będą: Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 1 szt. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 276 474,00 PLN; Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 1 przedsiębiorstwa; Pozostałe niewykazane wskaźniki przyjmują wartość równą zero. 

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B, B2C oraz B2E wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury technicznej. Tym samym dojdzie w przedsiębiorstwie do wdrożenia innowacji procesowej oraz organizacyjnej, co jest spójne z celem Poddziałania 2.1.2 RPOWO 2014-2020 Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Należy podkreślić, iż długookresowym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Potrzebą wdrożenia przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych jest optymalizacja procesów biznesowych zachodzących w poniższych czterech obszarach funkcjonalnych. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketing i sprzedaż, produkcja i gospodarka materiałowa, prawo, księgowość i finanse, zasoby ludzkie. w wyniku wdrożenia przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na pracę przedsiębiorstwa i usprawni proces marketingowy i organizacyjny w firmie Wnioskodawcy. Ta innowacja procesowa zwiększy konkurencyjność oferowanych produktów i towarów Wnioskodawcy w zakresie ich dostępności ofertowej i szybszym czasie realizacji zamówienia. W ramach przedmiotowego projektu Zastosuje się następujące rozwiązania oraz technologie: system B2B/B2C będzie realizowany w technologii Chmury obliczeniowej, dostęp mobilny do danych i aplikacji, w ramach planowanego do wdrożenia systemu B2B zostanie opracowany i wdrożony Moduł otwartego API, w związku z realizacją projektu nastąpi automatyzacja procesów biznesowych (BPM). Rezultaty realizacji projektu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 0,5 EPC, Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 1szt. Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych 1 szt. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / procesów 135 690,74 PLN. Pozostałe niewykazane wskaźniki przyjmują wartość równą zero.

Beneficjent: Hurtownia Więcław-Wiśniewski s.c.

46-380 Rzędowice, ul. Oleska 2

Wartość projektu: 468 600,00 zł netto

Kwota dofinansowania z UE: 299 904,00 zł netto

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Mototechnik.